بررسی رابطه بازی های رایانه ای با اختلالات رفتاری در کودکان پیش دبستانی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بازی های رایانه ای با اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهر گرگان است.

به این منظور از میان 4150 کودک که در مراکز پیش دبستانی شهر گرگان مشغول به تحصیل بودند 351 نفر بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، انتخاب اما 150 پرسشنامه قابل بررسی بود.

پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت ( SDQ ) توسط والدینشان تکمیل شد، پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی بود که پس از تحلیل داده ها از طریق همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکراهه و نرم افزار SPSS نسخه شانزده، فرضیه ی اصلی تحقیق مبنی بر رابطه بازی های رایانه ای بر اختلالات رفتاری تائید و از بین فرضیه های فرعی تحقیق، فرضیه مربوط به مشکلات سلوک، بیش فعالی، ارتباط با همسالان و روابط مطلوب اجتماعی تائید و فرضیه مربوط به نشانه های هیجانی و  مقایسه نشانه های هیجانی و رفتارهای مطلوب اجتماعی رد شد.

بنابراین نتیجه می گیریم که بازی های رایانه ای با اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی رابطه معنی دار دارد.

واژگان کلیدی : بازی های رایانه ای، اختلالات رفتاری، کودکان پیش دبستانی


نویسندگان مقاله :

1- مریم السادات موسوی