راهبردهای مدیریت شهری در تأمین فضای امنیتی کوکان کار (محله هرندی)

راهبردهای مدیریت شهری در تأمین فضای امنیتی کوکان کار (محله هرندی)

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - شهر تهران به عنوان یکی از مسئله دارترین شهرهای ایران نقطه تمرکز بسیاری از مسائل و آسیب های اجتماعی است. یکی از این آسیب ها کار کودکان زیر 15 سال است.

برای کودکان، یک محیط شهری خوب، محیطی است که انتظارات کودکان را برآورده کند. درواقع کودکان کار، فاقد چنین امنیت و تعاملی در بین خانواده ها و محیط زندگی خود در محل کار و زندگی شان می باشند. کار کودکان یکی از مسائل اجتماعی شایع در سطح محله هرندی (دروازه غار سابق) است. این پژوهش باهدف بررسی فضای امنیتی مرتبط با کار کودکان و راهبردهای پیشنهادی مدیریتی ایی که برای حل این آسیب در کودکان زیر 15 سالی که کار می کنند، وجود دارد، به انجام رسیده است.

مطالعه به روش تحقیق کیفی و با ابزار مصاحبه عمقی و تکنیک مشاهده مستقیم انجام شده است.

جامعه ی موردمطالعه در این پژوهش کودکان کار محله هرندی است. حجم نمونه 833 نفر است. این کودکان اغلب بازمانده از تحصیل اند و در فقر فرهنگی و آموزشی بسر می برند و برای اینکه چرخه زندگی خانواده خود را به گردش درآورند حتی همراه با مادران خود مشغول به کار گدایی و یا فروشندگی در خیابان ها و چهارراه ها می شوند. درنتیجه به دست آمده نقش شهرداری ها و مدیران شهری و نهادهای مرتبط با این موضوع بسیار اساسی و مهم است زیرا از طرفی باعث گسترش دامنه های ارتباط روانی و فرهنگی با کودکان و فضای شهری که در آن زندگی می کنند و از طرفی امنیت جسمی و روانی این کودکان را از طریق سلسله مراتب اداری و قانونی پیگیری می کنند.

واژگان: مدیریت شهری؛ امنیت؛ کودک کار؛ محله هرندی


نویسندگان مقاله :

1- محسن حاتمی (کارشناس ارشد مدیریت دولتی 1، دانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران)

2- لیلا رضوانی (دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی 8، دانشگاه آزاد تهران مرکز)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :58
بازدید دیروز :349
این هفته :1397
این ماه :6933