میزان ابتلا اختلالات خلقی در کودکان تحت رفتار خشونت بار خانگی

میزان ابتلا اختلالات خلقی در کودکان تحت رفتار خشونت بار خانگی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - خشونت علیه کودکان از مشکلات عمده بهداشت روان در خانواده هاست.

بر اساس تحقیقات، کودکان تحت این رنج از ابتلا به طیف متعددی از اختلالات روان پزشکی رنج می برند.

هدف پژوهش حاضر تبیین و توصیف میزان ابتلا اختلالات در کودکان تحت رفتار خشونت بار خانگی (کودک آزاری) و بررسی میزان ابتلا هم زمان به اختلالات روان پزشکی در این افراد در شهر تهران بود که از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی مقطعی بشمار می رود.

روش: جامعه مورد مطالعه از میان پرونده های متشکله در مراکز مشاوره و دادگاه خانواده بوده که نمونه واجد شرایط بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران بر اساس حجم جامعه - میزان همه گیری به طور کنترل شد - در قالب دو گروه تحت رنج رفتار کودک آزاری (100 نفر)  و سالم ( 100 نفر) انتخاب و مطالعه شدند؛ و تشخیص های روان پزشکی بر اساس TR - DSM-IV موردبررسی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج نشان داد که ابتلا برجسته هم زمان چند اختلال روان پزشکی در کودکانی که تحت این رنج هستند به ترتیب عبارت اند از؛ اختلال افسردگی حاد   18/3 % است. / افسردگی مزمن  37/5 % است.

بحث و نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر تلویحات پیشگیرانه، تشخیصی، پژوهشی و آموزشی فراوانی در کنترل علائم روان شناختی کودکان تحت رفتار آزارگرانه در خانواده دارد.

واژگان کلیدی: روان پزشکی قانونی، آثار روانی، جرائم، کودکان، افسردگی


نویسندگان مقاله :

1- دکتر کیانوش زهراکار (عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی)

2- علیرضا احمدیان (دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :181
بازدید دیروز :292
این هفته :1171
این ماه :6707