بررسی و مقایسه شخصیت کودکان اتیسم و عادي از طریق عناصر رمزي نقاشی

این تحقیق به مقایسه عناصر رمزي نقاشی در کودکان عادي و اتیسم شهر تهران از طریق آزمون نقاشی آدمک پرداخت. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از کودکان عادي و 30 نفر از کودکان اتیسم بودند که از طریق نمونه در دسترس از مناطق مختلف تهران انتخاب شدند.

نتایج این پژوهش نشان داد کودکان اتیسم آشفتگی ذهنی، اضطراب و مشکلات عاطفی بیشتر و اعتماد به نفس، احساس خود دوستداري، احساس ایمنی و تایید خویشتن کمتري نسبت به کودکان عادي دارند، در حالیکه کودکان عادي احساس شادي بیشتري می کنند.

کودکان اتیسم مشکلات ارتباطی خود را در نقاشی نشان می دهند. در حالیکه کودکان عادي تمایل بیشتري به مشارکت و جامعه خواهی و تماس با دیگران دارند. نقاشی کودکان اتیسم وجود مادري عصبی و ناراحت را نشان می دهد. کودکان اتیسم به ندرت هویت جنسی خود را در نقاشی نمایان می سازند در حالیکه 70 درصد کودکان عادي هویت جنسی خود را در نقاشی نمایان می کنند.

کلید واژه: اتیسم- کودك عادي - عناصر نقاشی - ویژگی هاي شخصیت- نقاشی


دکترمنصوره کریم زاده(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دکتري روان شناسی تربیتی)،جواد کاظمی(کارشناسی ارشد مشاوره خانواده )، آرمان یوسفی(کارشناسی ارشد مشاوره شغلی)