کودک و رسانه، مدیریت و راهکارها

کودک و رسانه، مدیریت و راهکارها

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - این مقاله به بررسی تأثیر رسانه بر کودک و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت این تأثیرات نگاشته شده است..

منظور از رسانه در این پژوهش تلویزیون است. دغدغه این پژوهش این است که با توجه به تأثیر زیاد رسانه ها بر کودک، این تأثیرات مدیریت شود و تهدیدها به فرصت تبدیل شود.

روش این مقاله مروری توصیفی است. و از منابع کتابخانه ای – استفاده شده است.

این مقاله ابتدا به تعریف رسانه پرداخته شده است. سپس چالش رسانه، دلایل استفاده ی کودکان از تلویزیون، اثرات مثبت و منفی این رسانه مطرح شده است.سپس سواد رسانه ای و تلویزیون آموزشی به عنوان راهکارهای اصلی به شرح آن پرداخته شده است.در نهایت راهکارهای کلی مطرح شده است.

واژگان کلیدی:کودک، رسانه، راهکار، تلویزیون


نویسندگان مقاله :

1- مریم فتوت (دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا (س) هرمزگان)

2- سارا جلال پور (دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا (س)هرمزگان)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :178
بازدید دیروز :292
این هفته :1168
این ماه :6704