آرزوهای مسیر شغلی در دوران پیش از دبستان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - هدف مقاله حاضر معرفی نظریه آرزوهای مسیر شغلی است. بر این اساس انتخاب شغل در دوران کودکی و پیش از دبستان شروع می شود.

گاتفردسون از جمله نظریه پردازان مشاوره مسیر شغلی است که معتقد است انتخاب شغل از دوران کودکی آغاز می شود و بر این اساس نظریه آرزوهای مسیر شغلی را ارائه داد. این نظریه جزء آن دسته از نظریه های انتخاب شغل است که چشم اندازی زیستی اجتماعی به  رشد مسیر انتخاب شغل دارد. این نظریه برخاسته از نظریه آیزنگ و ترکیبی از مفاهیم روانشناسی هوش، روانشناسی شناختی، روانشناسی تفاوتهای فردی و مبانی جامعه شناسی و معتقد به رشد مسیر انتخاب شغل با مشارکت سرشت و طبیعت است.

بر اساس نظریه آرزوهای مسیر شغلی وراثت و محیط از یک طرف در شکل گیری تجربیات آدمی دخالت دارند و از طرف دیگر افراد متفاوت از نظر ژنتیکی، محیطهای متفاوتی را بوجود می آورند. این نظریه معتقد است ما در ایجاد تجربیات خود مشارکت فعال داریم و نه تنها تجربیات ما در محیط با یکدیگر فرق دارد، بلکه دریافت ما هم از آن تجربیات و تعبیر و تفسیر آنها هم با یکدیگر فرق دارد.

آن چه این نظریه را از سایر نظریه ها متفاوت می کند، تأثیر ژنتیک بر روی رفتار و شکل دادن ویژگیها و صفات فردی افراد است. بر اساس این نظریه فرایند محدود سازی آرزوهای شغلی طی چهار مرحله صورت می پذیرد.

واژگان کلیدی: نظریه آرزوهای مسیر شغلی انتخاب شغل دوران کودکی


نویسندگان مقاله :

1- فاطمه سمیعی (دکتری مشاوره شغلی، هیات علمی دانشگاه اصفهان)

2- سهراب عبدی زرین (دکتری مشاوره شغلی، هیات علمی دانشگاه قم)