چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - در آموزش و پرورش پیش از دبستان، رشد همه جانبه کودکان، از جمله توسعه مهارت های  شناختی، فیزیکی، زبان شناختی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی و شخصیتی کودکان رده 2 - 5 ساله مدنظر است؛ اما کیفیت این برنامه ها نیز در میزان تأثیرگذاری این دوره ها نقش ایفا می کند و عدم توجه به این بعد می تواند تأثیر مدت زمان دوره ها را تا حد تحت الشعاع قراردهد.

هدف از انجام این پژوهش به بررسی وضعیت فضا و اثاث، مراقبت های شخصی روزانه و تعاملات در مهدهای کودک بود. پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ گردآوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی و از نوع تحقیقات میدانی است.

جامعه موردبررسی مهدهای کودک شهر کرج بود. حجم نمونه موردبررسی تعداد 33 مرکز با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی بود. روش گردآوری داده ها به صورت مشاهده و با استفاده از پرسشنامه ECERS-31 بود.

در این پژوهش از شاخص های توصیفی و شاخص های استنباطی تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار Spss ورژن 81 مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده در مقیاس 7 امتیازی لیکرت، بر اساس تعریف ECERS-3 عدد 4 میانگین طیف در نظر گرفته شد.

نتایج تحقیق پس تجزیه وتحلیل آماری نشان داد که شاخص های تعاملات و مراقبت شخصی روزانه تفاوت معناداری با میانگین طیف نداشتند و شاخص فضا و اثاث به طور معناداری کمتر از میانگین طیف بود. اهمیت به شاخص تعاملات و مراقبت های شخصی
روزانه می تواند ناشی از توجه بیشتر خانواده ها به این حوزه باشد و توجه ناکافی به شاخص فضا و اثاث، فعالیت های منجر به یادگیری کودکان را با ضعف مواجه می کند.

نتایج نشان دهنده این است که مهدهای کودک صرفاً مکانی جهت نگهداری از کودکان هست نه محیط آموزش نیازهای ضروری این دوره.

واژگان کلیدی: مهدکودک، فضا و اثاث، مراقبت های شخصی روزانه، تعاملات


نویسندگان مقاله :

1- (دکتر منصوره کریم زاده)
1.Early Childhoold Environment Rating Scale


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :178
بازدید دیروز :292
این هفته :1168
این ماه :6704