مددکاری جامعه ای

تعاریف مددکاری جامعه ای

مقصود از مددکاری جامعه ای، یک کار اجتماعی رسمی است که از آن دسته از مسایلی که مردم با آنها مواجه اند و افراد و گروهها را متأثر می سازد و مسئولین و نیز منابع جامعه و سازمان های غیردولتی خواهان مقابله با آن ها هستند. (بارکلی، 1982)

مدل های مددکاری جامعه ای

در کار جامعه ای از سه مدل استفاده می کنیم که این سه مدل عبارتند از:

1) مدل توسعه محلی( locality development)

2) مدل برنامه ریزی (planning)

3) مدل اقدام اجتماعی (social action)

نظریه های مرتبط در کار با جامعه

نظریه توانمند سازی:

واژه EMPOWER در فرهنگ فشرده آكسفورد «قدرتمند شدن»، «مجوز دادن»، «ارائه قدرت» و «تواناشدن» معنی شده است. در معنای خاص قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای اداره خود و در مفهوم سازمانی به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یك محیط سازمانی است. به بیان دیگر توانمندسازی عبارت است از طراحی و ساخت سازمان به نحوی كه افراد ضمن كنترل خود آمادگی قبول مسئولیتهای بیشتری را نیز داشته باشند. توانمندسازی در كاركنان باهوش، دلگرم، درستكار و مطمئن شرایطی فراهم می آورد كه در لوای آن زندگی كاری خود را كنترل و به رشد كافی برای پذیرش مسئولیتهای بیشتر در آینده دست خواهندیافت.