اعتیاد به مواد مخدر

معضل سوءمصرف موادمخدر یكی از چهار بحران جهانی و عمده تـرین بحـران اجتمـاعی كشور ایران است كه با سـایر جنبـه هـای اقتـصادی، فرهنگـی و... ارتبـاط تنگـاتنگی دارد.

اعتیاد به مواد مخدر پدیده ای جدید و خاص زندگی مدرن است. چرا كه مصرف مواد مخدر اگر هم در گذشته وجود داشت، به عنوان اعتیاد و یا انحراف شناخته نمی شد. اما با گسترش فرهنگ مدرن، ارزش ها و هنجارهای مدرن نیز رواج یافته و كنش ها و رفتارهایی چون اعتیاد به مواد مخدر متعارض با هنجارها تلقی شده و علم جامعه شناسی نیز كه وظیفه شناخت و تأثیرات هنجارها را دارد، انحرافات اجتماعی را مورد كاوش و پژوهش قرار داده و به تبیین علل و عوامل پیامدهای انحرافات می پردازند. جدا از این مسئله، اعتیاد پدیده ای آشنا برای هر ایرانی است.

روزانه ۲۰۰۰ كیلو از انواع مواد مخدر در كشور ما مصرف می شود و سالانه ۱۲۰ تن از این مواد كشف و ضبط می شود.

ایران تبدیل به معبر ترانزیتی برای مواد مخدر شده، جوانان و نوجوانان به طور بالقوه در معرض اعتیاد به مواد مخدر هستند و اعتیاد در میان دانش آموزان و خوابگاه های دانشجویی از مسائل روز و مورد توجه در جامعه است.

افراد و جوانان بسیاری نیز برای كسب درآمد به تجارت مواد مخدر می پردازند و باندهای بزرگ سوداگر مرگ درآمدهای هنگفتی از این زمینه كسب می كنند كه طی گزارشی، سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار سود تجارت مواد مخدر در جهان است.

بنابراین اعتیاد به مواد مخدر از مسائل و معضلات اجتماعی عصر حاضر خصوصاً در كشورهایی مانند ایران با شرایط اجتماعی جوان و شرایط جغرافیایی خاص خود می باشد.

فرد معتاد به علت این كه پا را فراتر از هنجارها و ارزش های اجتماعی گذاشته، منحرف تلقی می شود اما مجرم نیست.

کلید واژه ها : اعتیاد - موادمخدر- جامعه سالم

نویسندگان مقاله : اعتیاد به مواد مخدر

شیرین اقبالی، زینب پروین آشتیانی
دانلود مقاله

File name: اعتیاد به مواد مخدر

3168 863
کلمه عبور » www.madadkar.org