انواع مهارت هاي اجتماعي (2)

كارتلج نيز مهارت هاي اجتماعي را به شش دسته كلي تقسيم كرده است.

مهارت هاي اجتماعي آغازين، مهارت هاي اجتماعي پيشرفته، مهارت هاي مربوط به احساس، مهارت هاي جايگزين براي پرخاشگري، مهارت هاي مواجهه با فشار و مهارت هاي برنامه ريزي.

1- مهارت هاي اجتماعي آغازين شامل گوش دادن، شروع گفت و شنود، سؤال كردن، تشكر كردن، معرفي خود، معرفي كردن ديگران، احترام گذاشتن

2- مهارت هاي اجتماعي پيشرفته شامل تقاضاي همكاري كردن، به گروه پيوستن، ارائه دستورالعمل، معذرت خواستن، و متقاعد كردن ديگري.

3- مهارت هاي مربوط به احساس شامل آگاهي از احساس خود و بيان آن، درك احساسات ديگران، تحمل خشم ديگران و تشويق خود.

4- مهارت هاي جايگزين براي پرخاشگري شامل اجازه گرفتن، شريك شدن، كمك به ديگران، مذاكره كردن، خويشتنداري، پافشاري بر حقوق خود، واكنش در برابر آزار، پرهيز از آزار رساندن به ديگران دوري جستن از نزاع.

5-  مهارت هاي مربوط به مواجهه با فشار شامل ابراز شكايت، تحمل بي توجهي ديگران، حمايت كردن از دوستان، واكنش در برابر شكست، تحمل تهمت، تحمل فشار گروه.

6- مهارت هاي برنامه ريزي شامل تصميم گيري براي انجام كار، پيدا كردن عامل ايجاد مشكل، هدف داشتن، اولويت بندي كردن مشكلات و تمركز داشتن در كار.

مريل و كاندرلا(1997) ابعاد مهارت هاي اجتماعي را به شكل زير توصيف كرده اند:

1.    روابط با همسالان: شامل مهارت هاي كمك و ياري به همسالان در مواقع نياز، حمايت از همسالان در زمان بروز مشكلات، شريك كردن دوستان در شادي ها، برعهده گرفتن نقش رهبري در فعاليت هاي دوستانه، حساس بودن نسبت به احساس دوستان، مشاركت در بحث ها.

2.    خود مديريتي: شامل مهارت هاي حفظ آرامش در زمان بروز مشكل و بحران، كنترل خود در زمان خشم، پذيرش محدوديت هاي مصالحه و سازش در زمان تعارض، پاسخگويي به تمسخر ديگران از طريق بي توجهي به آن، همكاري با ديگران در موقعيت هاي مختلف، پذيرش انتقادها.

3.     مهارت هاي تحصيلي: شامل مهارت هاي انجام كارها به صورت مستقل، نشان داده مهارت هاي تحصيلي مستقل، توجه به دستورات معلم و انجام تكاليف، استفاده مناسب از اوقات فراغت، تقاضاي كمك در زمان نياز، عملكرد مناسب در زمان آشفتگي

4.    مهارت پذيرش دستورات: شامل مهارت هاي پيگيري تكاليف و درس ها و نقش ها، عكس العمل هاي مناسب به انتقادات سازنده، كنار گذاشتن كا يا ترك كردن محل در زمان نامناسب، كنار گذاشتن يك ويژگي يا خصيصه در صورت مقتضي،  به انجام رساندن وظايف و مسئويت هاي واگذار شده.
مهارت قاطعيت: شامل مهارت هاي شروع صحبت با ديگران، تصريح و تأئيد تعريف ها و تمجديد ها، دعوت از همسالان براي بازي، شركت در فعاليت هاي گروهي، انتقاد از موارد نادرست، معرفي خود به افراد جديد.

توکلی
سلام...چطوری میتوانیم مهارتهای اجتماعی را اموزش دهیم؟اگر میشود راهکار دهید و یا اینکه کتابی در این زمینه معرفی کنید
توکلی
سلام...چطوری میتوانیم مهارتهای اجتماعی را اموزش دهیم؟اگر میشود راهکار دهید و یا اینکه کتابی در این زمینه معرفی کنید