یک کتاب کاربردی برای مددکاران اجتماعی!

کتاب تکنیک های مصاحبه در مددکاری اجتماعی و مشاوره، تالیف دکتر منصور فتحی – انتشارات جامعه شناسان؛ کتابی است که افزون بر مددکاران اجتماعی، برای سایر حرفه های یاورانه به ویژه مشاوره و روانشناسی، صرف نظر از جهت گیری و میزان آموزش آن ها می تواند  مفید باشد. همچنین برای دانشجویان مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی می تواند به عنوان کتاب درسی پایه برای دوره ها و کارگاه های آموزشی به کار گرفته شود.

این کتاب، مشتمل بر دوازده فصل  و هر فصل به جز فصل اول که به تعریف مفاهیم و نکات اساسی در مصاحبه اختصاص دارد، به یک فن خاص پرداخته است.

مهارت های برقراری رابطه حرفه ای، مطالب فصل دوم را در بر می گیرد.

در فصل سوم به ارتباط غیر کلامی و اهمیت آن در مصاحبه، فصل چهارم انعکاس احساس و فصل پنجم انعکاس محتوا و پی گیری کلامی آورده شده است.

فصل ششم به مهارت های گوش دادن همدلانه و فعال و فصل هفتم به پرسشگری موثر پرداخته است.

دلایل مقاومت مراجع و نقش مددکار اجتماعی در برخورد با آن، به مطالب فصل هشتم اختصاص دارد.

فصل نهم مهارت های تفسیر و فصل دهم فن مواجهه، فصل یازدهم  بایدها و نباید های خود افشایی مددکار اجتماعی در مصاحبه و در نهایت فصل دوازدهم برخی تکنیک های دیگر مصاحبه را مورد بحث قرار داده است.