کارگاه مصاحبه در مددكاری اجتماعی در زندانها

ارتباط با مراجع و مصاحبه یكی از ابزاركارهای مهم و اساسی مددكاران اجتماعی می باشد.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران - مركز آموزشی منطقه هفت سازمان زندانها به منظور ارتقای سطح مهارت مددكاران اجتماعی شاغل در زندانها و مراكز اقدامات تامینی استان تهران و تعدادی از استانهای هم جوار، درمورخ ٢٠ و ٢١ آذرماه ١٣٩٥ اقدام به برگزاری كارگاهی در زمینه مصاحبه مددكاری اجتماعی نمود.

در این كارگاه آموزشی ٤٠ نفر از مددكاران شاغل در زندانها و مراكز اقدامات تامینی حضور داشتند.

محتوای آموزشی این كارگاه شامل؛ اصول مددكاری اجتماعی و مصاحبه در زندانها، مراحل مصاحبه، ضرورت مصاحبه مددكاری و برقراری ارتباط در زندانها، مهارتها و تكنیك های مددكاری اجتماعی در زندانها، موانع و مشكلات مصاحبه و برقراری ارتباط در زندانها و... بود.

دكتر سید محمد حسین جوادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران؛ عهده دار تدریس در این كارگاه بودند.

كارگاه با استفاده ازتكنیك های تسهیل گری و بازی نقش برگزار شد.