حمایت یابی در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار!

حمایت یابی در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، نام کارگاه آموزشی است که برای کارشناسان مددکاری اجتماعی مراکز دولتی وغیر دولتی دفتر توانمند سازی خانواده وزنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی  این کارگاه آموزشی درمورخ 30 تا31 تیر ماه 1394 با حضور قریب به چهل نفر ازمددکاران اجتماعی شاغل در مراکز معاونت اجتماعی بهزیستی خراسان شمالی درمحل سالن کنفرانس ستاد بهزیستی استان برگزار شد.

دکتر سید محمدحسین جوادی ، دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی ، بعنوان مدرس عهده دار برگزار این کارگاه بودند.

دراین کارگاه اموزشی مباحثی در زمینه توانمند سازی وابعاد آن، شاخص های توانمند سازی، مفاهیم واهداف حمایت یابی، فرایند حمایت یابی، گام های اجرایی حمایت یابی، منابع اجتماعی وضرورت آن در حمایت یابی، ضرورت حمایت یابی در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار وتمرین چند سناریو توسط مددکاران حاضر در کارگاه در این زمینه  ارایه گردید.

رضا الله وردی مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی ودکتر  اسماعیل قربانی معاون اموراجتماعی بهزیستی استان سخنرانان ویژه این کارگاه بودند.