تعاریف مددکاری فردی

مددکاری فردی یعنی کار کردن با افراد ، در جهت اهدافی که با توجه به ایدئولوژی مددکاری برگزیده شده است . مددکاران فردی بر اساس جهان بینی خود از انسان و اجتماع، مددجویان را در جهت سازگاری، شناخت منابع و امکانات بهسازی یاری می دهد. ( اصول و مبانی مددکاری اجتماعی – ترجمه خدیجه سادات غنی آبادی )

علی اصغر پاکدل سلطانی

مددکاری فردی یکی از روش های مددکاری اجتماعی است که اساسا از طریق رابطه همه جانبه فرد با فرد می کوشد تا ظرفیت استعداد و قابلیت های مددجو را کشف و برای وی آشکار سازد. این قابلیت و استعداد ها را باید به گونه ای پرورش داد و تقویت کرد تا مددجو بتواند با استفاده از امکانات و منابع موجود ، خود به احتیاجات خویش پاسخ دهد و نه تنها با حل و فصل مسایل و مشکلات خویش با محیط سازگاری بهتری پیدا کند ، بلکه در صورت لزوم و امکان، اوضاع را به نفع خود و اجتماع تغییر دهد تا از زندگی مرفه تری برخوردار شود. ( مددکاری فردی – اقلیما و راهب)

هلن هریس پرلمن  

مددکاری فردی فرآیندی است که بوسیله ی موسسات رفاه انسانی معینی به کار می رود تا به افراد کمک کند که با مشکلاتشان در زمینه ی کارکرد اجتماعی خود، با کارایی بیشتری مقابله نمایند. – در این تعریف هسته ی اصلی در رویداد مددکاری فردی عبارتست از یک شخص با یک مشکل که به مکانی می آید که در آنجا یک نماینده ی حرفه ای به وسیله ی فرآیند خاصی به وی کمک می کند. ( مددکاری اجتماعی – پیکارد)

فلورانس هالیس

محور اصلی مددکاری فردی ، مفهوم "شخص در موقعیتش " است  که یک ترکیب سه جزئی از شخص ، موقعیت، و واکنش متقابل بین این دو است . ( مددکاری اجتماعی – پیکارد)

لین تن. بی. سوئیفت(linton B Swift)

مددکاری فردی عبارتست از هنر کمک کردن به فرد به منظور پیشرفت و توسعه ی استعدادهای نهفته وی و استفاده از آن ها برای حل مسائل و مشکلاتی که وی در محیط اجتماعی خویش با آن ها روبرو است.( مددکاری اجتماعی – محسن قندی)

سویی تان باورز(Swithun bowers)

مددکاری فردی ، هنری است که دانش و معلومات مربوط به علم انسانی و مهارت در ایجاد رابطه را به کار می برد تا استعدادهای نهفته و مکنون افراد را بر انگیزاند و منابع اجتماعی متناسب و مربوط را به حرکت درآورد تا سازگاری بهتری بین مددجو و محیط پیرامون وی ایجاد گردد.

عامل اصلی مددکاری فردی عبارت است از : مهارت در ایجاد رابطه است . منظور از این مهارت رابطه مددکار با مددجو است. (همان )