بررسی تاثیر کارگاه آموزشی تربیت مربیان بشر دوستانه در آگاهی و نگرش

جامعه ی ایران هم مانند بسیاری از جوامع در حال توسعه ، شاهد ازدیاد کمی و کیفی پدیده بزهکاری کودکان بوده است .

سازمان جوانان هلال احمر به طراحی پروژه ی کانون های بشر دوستانه ، با هدف ایجاد تغییر نگرش در نوجوانان معارض قانون مستقر در کانون های اصلاح و تربیت و بند جوانان زندان های سراسر کشور پرداخت و در این راستا با همکاری سازمان زندان ها اقدام به برگزاری کارگاه های آموزش مربیان بشردوست کرده است .

نویسنده مقاله : بررسی تاثیر کارگاه آموزشی تربیت مربیان بشر دوستانه در آگاهی و نگرش اعضای سازمان جمعیت هلال احمر و کارکنان سازمان زندان ها

سید محمد حسین جوادی , تینا صیرفی , لطف الله محسنی , عنايت الله باقرنيا

دانلود متن کامل مقاله