پیشگیری از آسیب های اجتماعی

عوامل موثر بر ايجاد و گسترش پديده كودكان خيابان

تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قرن بيستم نظام هاي سياسي و اجتماعي كشورهاي جهان را با دگرگوني هاي فراوان مواجه ساخته است. اين تحولات منشاء بسياري از پيامدهاي اجتماعي در جهان بخصوص در كشورهاي در حال توسعه شده است. كشورهاي در حال توسعه در حالي كه با رشد فزآيندۀ جمعيت روبرو مي باشد، در پيچ و خم رسيدن به توسعه در سطوح مختلف اجتماعي با مشكلات فراوان مواجه هستند . ساختار اقتصادي نامطمئن و عدم لايه بندي صحيح در سطوح جامعه، موجب اختلاف سطوح طبقاتي و در نتيجه باعث توزيع ناعادلانه ثروت و خدمات اجتماعي شده است. بهداشت، آموزش، خدمات حمايتي و مسكن و ديگر موارد حيطه هايي هستند كه طبقات پايين كشورهاي در حال توسعه از آنها بي نصيب ويا حداقل كم نصيب  هستند.

معرفی کانون اصلاح و تربیت

طبق ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح وتربیت مصوب 9/7/ 1347 کانون اصلاح وتربیت مرکزی است که نگهداری ، تهذیب و تربیت کودکان غیر بالغ بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از 18 سال تمام سن دارند را برعهده خواهد داشت که بر حسب مقررات قانون دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ، به آن سپرده می شود .

تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت

مساله کودکان معارض قانون نخستین بار در سال 1338 به صورت قانونی و عملی مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفت و در همان سال قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید . ماده ی 1 این قانون به تاسیس دادگاه اطفال اشاره کرده است و مطابق ماده 22 این قانون (( در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرای این قانون تاسیس می نماید  )) . ساختمان اولین کانون اصلاح و تربیت ایران ، 9 سال پس از تصویب این قانون در سال 1347 در شمال غرب تهران ، انتهای شهر زیبا ، در کوی کن تاسیس گردید که حاصل مطالعه ی ساختار و مدل کانون های چندین کشور بود.