پیشگیری از آسیب های اجتماعی

تاثیر محیط خانواده در بزهكاری نوجوانان

اصطلاح بزهكاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم سال ۱۸۱۵ میلادی مطرح شد، در آن دوران جرائم نوجوانان افزایش یافته بود و چند تن از آنان مجازات و به اعدام محكوم شدند لذا از آن پس این واژه در تمام كشورها رایج شد.

بزهكاری نوجوانان پدیده ای است كه امروز اكثر كشورهای دنیا با آن مواجه هستند و تدابیر مختلفی را برای پیشگیری و درمان این معضل اتخاذ كرده اند. علل و عوامل متعددی نظیر عوامل فیزیولوژیكی، روانشناسی، گروه همسالان، عوامل اجتماعی و خانواده در بروز بزهكاری مؤثر می باشند، از آنجایی كه محیط خانواده نقش تعیین كننده ای در بروز و پیشگیری از این پدیده در این مقاله به بررسی نقش خانواده در بزهكاری پرداخته ایم.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺴﺮان ﺑﺰﻫﮑﺎر

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﺰﻫﮑﺎر، از ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﻮدﮐﺎن 12 ﺗﺎ 18 ﺳﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻬﺮان 40 ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ده ﻧﻔﺮه ﻗﺮار داد.

سیاست های اجتماعی موثرجهت ارایه خدمات یه یتیمان ایدز

يكي از اصلی ترین ودردناک ترین تلاش‌هاي انجام شده در جهت‌ رهايي از همه‌گيري جهاني HIV/AIDSمربوط به مشكلات كودكان بي‌سرپرست است. اين كودكان براي اين كه بتوانند روي پاي خود بايستد. بايد متحمل فشارهاي زيادي باشند. آن‌ها به يادآوردندگان زنده‌ي تلفات كشنده‌ي اين بيماريند.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :45
بازدید دیروز :338
این هفته :1747
این ماه :5498