مرحله غربالگری و ارجاع به مراکز بهبودی

مرحله غربالگری و ارجاع به مراکز بهبودی

 در این مرحله مددکاران اجتماعی با حضور در فرایند غربالگری، اطلاعات اولیه از وضعیت اقتصادی اجتماعی بیمار و خانواده وی جمع می آوری می نماید.

اطلاع از نوع ماده مصرفی و تعداد سنواتی که فرد درگیر مواد بوده به مددکار اجتماعی این امکان را می دهد که بداند در پیگیری های خود تا چه میزان حمایت و همراهی برای بیمار را به کار گیرد و روند رسیدن به استقلال و خود کفایی را عالمانه تر و سنجیده تر ترسیم نماید. لذا می توان خدمات انجام شده توسط مددکاران اجتماعی را در فرایند غربالگری و ارجاع به کمپ ها به شرح ذیل بیان نمود: گردآوری اطلاعات عموم مربوط به نام و نام خانوادگی و محل تولد و زمان تولد و ....
گردآوری اطلاعات از وضعیت خانوادگی و اجتماعی ـ اقتصادی بیماران
بررسی وضعیت بهداشت و ظاهر بیماران
دریافت شماره تماس بیماران و تماس اولیه با خانواده و اطلاع دادن به آن ها تقسیم بندی و ارجاع بیماران به مراکز بهبودی توسط جمعیت تولد دوباره صورت می گیرد و بعد از تقسیم بندی ها اطلاعات مربوط به مراکز سریعا در اختیار مددکاران اجتماعی قرار می گیرد. در این مرحله با توجه به تعداد مددکاران اجتماعی هر کدام تعدادی از کمپ ها را انتخاب  و وظیفه پیگیری های بیماران مرکز مزبور را بر عهده می گیرند و با بازدید اولیه از مرکز مرحله دوم آغاز می گردد.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :55
بازدید دیروز :331
این هفته :1723
این ماه :7769