سوانح طبیعی زن و مرد و پیر و جوان می شناسند!

سوانح طبیعی زن و مرد و پیر و جوان می شناسند!

بیش ازچهل ودوسانحه طبیعی درجهان وجوددارد،سی ویک نمونه آن درایران شناسایی شده است.سیل،زلزله،خشکسالی،طوفان و... سوانح شایع کشورمان می باشند.تعداد قابل توجهی ازشهروندان ایرانی درصدسال اخیرقربانی سوانح طبیعی شده اندکه دراین میان کودکان وزنان فراوانی بالاتری نسبت به سایرین دارند.

یافته های علمی نشان دهنده این موضوع است که کودکان وزنان باتوجه به ویژگی های جسمی، روانی واجتماعیشان آسیب پذیری بیشتری درحوادث دارند.پژوهش های متعددی این موضوع راتاییدکرده اند.اما درامدادرسانی ها خدمات نسبتا یکسان ومشابهی به گروه های سانحه دیده ارایه می شودواین خدمات متناسب بانیازهای گروه های مختلف سنی وجنسی نیست.خب بااین اوصاف سوانح پیامدهای روانی ـاجتماعی به همراه خواهندداشت.علاقه مندم دراین زمینه باهم فکرکنیم وایده پردازی برای ارایه خدمات متناسب بانیازهای زنان وکودکان داشته باشیم.منتظر نظرات ارزشمند شماهستم.راستی این عکس هم مربوط به زلزله ارسباران  آذربایجان شرقی است.احسان سه ساله مادروخواهرسه ماهه خودش رو درزلزله ازدست داده است.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :80
بازدید دیروز :329
این هفته :1171
این ماه :4300