اخبار مددکاری بین الملل

اخبار مددکاری بین الملل

شاید خیلی از مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته علاقه مند باشند درحوزه تخصصی خود اطلاعات بیشتری ازمددکاران سایر کشورها داشته باشند.

شاید دوستان مددکار علاقه داشته باشند که مقالات خود را در نشریات معتبر بین المللی در حوزه مددکاری اجتماعی چاپ کنند و به نوعی دیگران را دریافته های خود سهیم کنند.

دراین یاداشت تعدادی از مجلات معتبر مددکاری و آدرس اینترنتی آنها معرفی شده است. لزوما این تعداد نشان دهنده همه نشریات معتبر نمی باشد. دوستان اگر علاقه مند هستند مجلات دیگری را معرفی کنند ما را در این اطلاع رسانی یاری کنند. بااحترام - مدیریت پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران


Children and Youth Services Review
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409http://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409 Social Service Review
http://www.journals.uchicago.edu/toc/ssr/currenthttp://www.journals.uchicago.edu/toc/ssr/current Social Work
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=101&sid=2d416a27-59e7-4b7f-8675-fd3ba895645d%40sessionmgr112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=SWRhttp://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=101&sid=2d416a27-59e7-4b7f-8675-fd3ba895645d%40sessionmgr112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=SWR British Journal of Social Work
http://bjsw.oxfordjournals.org/archive/http://bjsw.oxfordjournals.org/archive/ Journal of Social Work Education
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=101&sid=fb06dee6-e22f-4f4e-8fcc-4ac30a362cb2%40sessionmgr111&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=SWEhttp://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=101&sid=fb06dee6-e22f-4f4e-8fcc-4ac30a362cb2%40sessionmgr111&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=SWE Research on social work practice
http://rsw.sagepub.com/archive/http://rsw.sagepub.com/archive/ Families in Society
http://www.familiesinsociety.org/currentissue.asphttp://www.familiesinsociety.org/currentissue.asp Health & Social Work
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=101&sid=f9b8ac51-8784-4728-a380-16407a2eb823%40sessionmgr111&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=HSWhttp://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=101&sid=f9b8ac51-8784-4728-a380-16407a2eb823%40sessionmgr111&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=HSW Social Work Research
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=9&sid=4ccb1ab8-f920-451d-a0d9-d6452bccc9c3%40sessionmgr4&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=SWKhttp://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=9&sid=4ccb1ab8-f920-451d-a0d9-d6452bccc9c3%40sessionmgr4&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=SWK Social Work in Health Care
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=106&sid=1b11ff65-2ba3-4519-b2a4-ab5d58d45cfe%40sessionmgr112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=SWHhttp://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=106&sid=1b11ff65-2ba3-4519-b2a4-ab5d58d45cfe%40sessionmgr112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=SWH Journal of Social Service Research
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=106&sid=1ad2a0a3-7e0b-4363-b169-740cf3ff6ff0%40sessionmgr112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=8AGhttp://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=106&sid=1ad2a0a3-7e0b-4363-b169-740cf3ff6ff0%40sessionmgr112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=8AG International social work
http://isw.sagepub.com/archive/http://isw.sagepub.com/archive/ Clinical Social Work Journal
http://www.springerlink.com/content/104850/http://www.springerlink.com/content/104850/

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :70
بازدید دیروز :545
این هفته :1587
این ماه :9808