نقش آموزش بر عملکرد ترافیکی کودکان

نقش آموزش بر عملکرد ترافیکی کودکان

موضوع آموزش در مفهوم وسيع خود در همه جوامع بشري  و از دير باز مورد توجه قرار داشته است. آموزش ابزاري است كه در خدمت تربيت و پرورش انسانها قرار مي گيرد هدف عمده آموزش ايجاد يادگيري در يادگيرنده در يك كنش متقابل بين معلم و يادگيرنده است.

در ترافيك نيز آموزش  يكي از سه ضلع مثلث ترافيك بوده واصول ترافيك را تشكيل مي دهد اصل آموزش در ترافيك متضمن دامنه گسترده اي از آموزش هاي ترافيك شامل آموزشهاي كلاسيك از سنين كودكستان ، پيش دبستان ، دبستان ... و آموزش مقررات ترافيك از طريق وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها و آموزش هاي تخصصي و حرفه اي مانند آموزش به استفاده كنندگان از راه نظير رانندگان ، سرنشينان ،‌عابرين پياده و ... مي باشد.

در اين تحقيق با عنايت به ميزان احتمال خطر در عرصه ترافيك براي كودكان و لزوم اصلاح يا تغيير رفتار در اين قشر سني به جهت حفظ ايمني آنان ، مباحثي در خصوص نقش آموزش و فرهنگ سازي در تغيير يا اصلاح در عملكرد ، دانش و آموخته هاي كودكان مقطع سني پيش دبستان مورد بررسي و پژوهش بصورت تجربي قرار گرفته است .

جامعه آماري تحقيق كودكان مقطع پيش دبستان شهر تهران و حجم نمونه تعداد 66 نفر در دو گروه آزمايش و كنترل با تقسيم بندي مساوي 33 نفر با جنسيت برابر براي هر گروه مي باشد روش نمونه گيري بصورت خوشه اي ، تصادفي چند  مرحله اي از كودكان مهدهاي كودك مناطق 22 گانه شهر تهران بوده است. پرسشنامه تحقيق با تقسيم بندي سوالات بصورت مشاهده و مصاحبه از نوع پرسشنامه محقق ساخته مي باشد.

روش تحليل داده ها با استفاده از تست آماري t ( آزمون t) براي گروههاي همبسته انجام شده است. نحوه انجام  كار: در ابتدا از هر دو گروه آزمايش و كنترل آزمون اوليه در خصوص برآورد و ميزان آگاهيها و فهم درك و نحوه رفتار ترافيكي بعمل آمد ، سپس گروه آزمايش مورد مداخله آموزش قرار گرفت و مقررات راهنمايي و رانندگي مختص اين سنين آموزش داده شده و گروه كنترل بدون آموزش به مرحله تست ثانويه راه يافتند . سپس از هر دو گروه با همان سوالات تست اوليه در پرسشنامه آزمون ثانويه گرفته شد . كه نتايج بدست آمده با استفاده از روش  هاي آماري توصيفي ، استنباطي به شرح ذيل مي باشد :

1-    آموزش بر ارتقاء آگاهي هاي كودكان اين مقطع سني  از خطرات احتمالي در عرصه ترافيك تأثير مستقيم و مثبتي دارد
2-    آموزش بر ارتقاء و تصحيح رفتار ترافيكي كودكان اثر مستقيم و مثبتي  دارد .
3-    آموزش بر ارتقاء و درك كودكان از مفاهيم ترافيكي اثر مستقيم و مثبتي دارد .


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :55
بازدید دیروز :331
این هفته :1723
این ماه :7769