مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

رابطه جنسیت و تصادفات رانندگی

در رابطه با پژوهش هایی که در داخل کشور در مورد تفاوت های جنسیتی در تصادفات رانندگی و رابطه جنسیت با تصادفات رانندگی صورت گرفته است نتایج متناقضی به دست آمده است به طوری که بعضی از پژوهش ها از عدم رابطه و بعضی دیگر نشان می دهند که نرخ تصادفات رانندگی در مردان بالاتر است. بعضی از پژوهش ها عنوان کرده اند که الگوی تصادفات و رانندگی در مردان و زنان متفاوت است. در بعضی از پژوهش ها عنوان شده که مردان دو برابر بیشتر از زنان در هر سال خطر تخلف و رانندگی تهاجمی دارند و سه برابر بیشتر بعد از نوشیدن  الکل تمایل به رانندگی دارند، کمتر کمربند می بندند و بیشتر رانندگان عصبانی را مردان تشکیل می دهند. در عوض زنان بیشتر به علت اختلال در ادراک فضایی و موقعیت یابی تصادف می کنند و در کل اعتماد به نفس رانندگی شان پایین است.

مددکاری اجتماعی در دوره بازتوانی پس از بحرانیهای ناشی از بلایای طبیعی

  در مطالعهای که در مورد مداخلات اجتماعی در زلزله تایوان انجام شد، 20 درصد کل مددکاران اجتماعی تایوانی مشارکت نمودند. بررسیها نشان داد که 60 درصد مددکاران تایوانی در ارائه کمک به آسیبدیدگان در زلزله مشارکت داشتند و تقریباً 70 درصد از آنها در مراحل اولیه پس از بحران به کمک آسیبدیدگان رفته بودند. تعداد کمی از آنها در مورد مداخله در شرایط بحرانی آموزش دیده بودند. مددکاران معمولاً در همه مراحل پس از بحران حضور دارند اما "چو" بر این نکته تأکید میکند که میزان مداخلات مددکاران اجتماعی در دوره های اول پس از بروز بحران بیشتر است. همانطور که "پیلز" نیز اشاره میکند، معمولاً دوره بازسازی اجتماع آسیبدیده از بلایا مورد غفلت واقع میشود. مرور متون در حوزه مددکاری اجتماعی نیز نشان میدهد که مددکاران اجتماعی مداخله کمتری در اقدامات مربوط به این دوره داشتهاند.

بنیاد نظریه ای زیر بنایی مفاهیم مداخله در بحران درمددکاری اجتماعی

  مفاهیم اساسی مداخله در بحران از ابعاد مرتبط با خود و نظریه سیستمی بوم شناختی برگرفته شده است. در نظریه سیستمی بوم شناختی مفاهیمی چون همزیستی، عدم تعادل و عدم وابستگی پایه های مداخله در بحران را می سازند و در روشهای روانشناختی با بکارگیری الگوهای شناختی – رفتاری همچون واقعیت درمانی، درمانهای رفتاری، شناختی و هیجانی در جهت افزایش سازگاری فرد با تقویت مثبت، احساس همبستگی، دادن دلگرمی، ارائه بازخورد از تفکرات و احساسات است.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :127
بازدید دیروز :373
این هفته :908
این ماه :8884