مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری در ﺑﺤﺮان ﻫﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ مقوله ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑﺎروری در واﻗﻊ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دادن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫـﺎي اﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌــﻪ و ﻧﺴــﻞ آﻳﻨــﺪه آن ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﺳــﺖ.

نقش آموزش بر عملکرد ترافیکی کودکان

موضوع آموزش در مفهوم وسيع خود در همه جوامع بشري  و از دير باز مورد توجه قرار داشته است. آموزش ابزاري است كه در خدمت تربيت و پرورش انسانها قرار مي گيرد هدف عمده آموزش ايجاد يادگيري در يادگيرنده در يك كنش متقابل بين معلم و يادگيرنده است.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :126
بازدید دیروز :373
این هفته :907
این ماه :8883