رهنمودهایی برای اقدام حرفه ای مددکاران اجتماعی در مدارس

رهنمودهایی برای اقدام حرفه ای مددکاران اجتماعی در مدارس

مددکاران اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان نقش قابل توجهی در افزایش تعاملات خانواده ها و مدارس دارند که نتیجه این اقدامات تاثیر قابل توجهی در پیشگری از آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی ایشان داشته است.

در بیست و نهمین همایش مددکاری اجتماعی با موضوع مددکاری اجتماعی و نظم اجتماعی صاحب نظران حاضر در میزگرد تخصصی این همایش به یکی از کاستی های موجود در ساختار نظام آموزشی کشور اشاره کردند و آن مهم عدم بهره گیری از خدمات مددکاری اجتماعی در مدارس بود!

اینکه چه دلایلی باعث شده هنوز خدمات مددکاری اجتماعی وارد مدارس نشده موضوع این نوشتار نیست.

در این یاداشت برآنیم رهنمودهایی برای اقدام حرفه ای مددکاری اجتماعی در مدارس را بیان کنیم شاید درآینده نه چندان دور زمینه فعالیت مددکاران اجتماعی در مدارس فراهم شود و آنها بتوانند نقش حرفه ای خود رادر ارتقای سلامت اجتماعی در این حوزه نیز به انجام برسانند. رهنمود 1. مددکاران اجتماعی مدارس باید به ارزش ها و اصول اخلاقی حرفه پایبند باشند، آنها باید از رهنمودهای اخلاقی انجمن ملی مددکاری اجتماعی و راهنمای تصمیم گیری اخلاقی پیروی کنند.

رهنمود 2. مددکاران اجتماعی مدارس باید زمان، انرژی و حجم کاری خود را در جهت رسیدن به وظایف واگذار شده و  با در نظر گرفتن اولویت ها سازماندهی کنند.

رهنمود 3. مددکاران اجتماعی مدارس باید با کارکنان نهادهای آموزشی، اعضای هیئت امنای مدارس و نمایندگان مردم در جهت ارتقاء آگاهی آنها و استفاده بهینه و موثر از خدمات مددکاری اجتماعی تبادل نظر کند.

رهنمود 4. مددکاران اجتماعی مدارس باید دسترسی دانش آموزان و خانواده های آنها را به خدمات لازم، در زمینه ای متناسب با فرهنگشان تضمین کنند و این اطمینان را بوجود آورند که حمایت خانوادگی از دانش آموزان را ارتقاء خواهند داد.

رهنمود 5. مددکاران اجتماعی مدارس باید دامنه ی خدمات خود را در دسترس دانش آموزان بیشتری قرار دهند. برای این کار لازم است نقاط قوت در دانش آموزان ایجاد کنند و نیز فرصت هایی برای دانش آموزان در برنامه ریزی و مدیریت تجارب آموزشی شان بوجود آورند.

رهنمود 6. مددکاران اجتماعی مدارس لازم است دانش آموزان و خانواده های آنان را در دسترسی به منابع اجتماعی توانمند سازند.

رهنمود 7. مددکاران اجتماعی مدارس باید به حفظ حریم خصوصی و رازداری احترام بگذارند.

رهنمود8. مددکاران اجتماعی مدارس در شرایط مختلفی از دانش آموزان و خانواده هایشان دفاع و حمایت کنند.

رهنمود 9. مددکاران اجتماعی مدارس به عنوان عضو و رهبر تیم چند رشته ای باید به صورت جدی و موثری فعال باشد و نهادهای آموزش محلی و منابع اجتماعی را برای برطرف نمودن نیازهای دانش آموزان و خانواده هایشان بسیج نمایند.

رهنمود 10. مددکاران اجتماعی مدارس باید آموزش و برنامه های آموزشی را به عنوان هدف و رسالت نهادهای آموزشی توسعه و ترویج دهند.

رهنمود 11. لازم است مددکاران اجتماعی مدارس، اطلاعات دقیقی را در جهت برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی خدمات خود در اختیار داشته باشد.

رهنمود 12. لازم است مددکاران اجتماعی مدارس، اطلاعات دقیقی را در جهت برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی خدمات خود در اختیار داشته باشد. باید در ارزیابی رفتارها و نیازهای دانش آموزان که مستقیما در برنامه ریزی فرایند مداخله تاثیر گذار است تلاش کنند.

رهنمود 13. لازم است مددکاران اجتماعی مدارس ارزیابی را در توسعه و اجرای برنامه مداخله و نیز ارزیابی طرح مداخله، در راستای ارتقاء توان دانش آموز در بهره گیری بهتر از تجارب آموزشی ادغام نمایند.

رهنمود 14. مددکاران اجتماعی به عنوان عامل تغییر سیستم، زمینه های نیازی را که از دید نهادهای آموزشی محلی و جامعه پنهان مانده را شناسایی کنند و درصدد باشند خدمات خود را به این حوزه توسعه دهند.

رهنمود 15. مددکاران اجتماعی مدارس باید مهارت های حل مسئله، میانجی گری و استراتژی های حل تنش را آموزش دیده و در جهت ارتقاء توانایی دانش آموزان در روبه رو شدن با روابط غیر سازندهو توسعه روابط سازنده خود از آن ها بهره بگیرند.

رهنمود 16. مددکاران اجتماعی مدارس باید به موارد یاد شده انجمن ملی مددکاری اجتماعی در اقدامات خود توجه و تاکید نمایند.

رهنمود 17. لازم است مددکاران اجتماعی مدارس دانش و فهم پایه ای از حرفه مددکاری اجتماعی داشته باشند.

رهنمود 18. مددکاران اجتماعی مدارس باید در نظر داشته باشند که پیشینه و دامنه تجارب دانش آموز است که او را برای یادگیری در مدرسه آماده می سازد.

رهنمود 19. مددکاران اجتماعی مدارس باید در زمینه نحوه ی سازماندهی و ساختار نهادهای آموزش محلی باخبر باشند.

رهنمود 20. مددکاران اجتماعی مدارس باید به تاثیر متقابل خانواده، مدرسه و اجتماع وقوف داشته باشند.

رهنمود 21. مددکاران اجتماعی مدارس باید مهارت ارزیابی و تحقیقات نظام مند را کسب کنند.

 رهنمود 22. مددکاران اجتماعی مدارس باید رابطه بین اقدامات و سیاست گذاری تاثیر گذار بر دانش آموزان را درک کنند.

رهنمود 23. مددکاران اجتماعی مدارس باید بتوانند از روش های پیشگیری معتبرِ تجربی و روش های مداخله موثر در ارتقاء تجارب آموزشی دانش آموزان بهره بگیرند.

رهنمود 24. مددکاران اجتماعی مدارس باید بتوانند اقدامات خود را ارزیابی نموده و یافته های خود را در اختیار مراجعان، نهادهای آموزشی محلی، جامعه و افراد حرفه ای قرار دهد.

رهنمود 25. مددکاران اجتماعی مدارس باید مهارت های ارتباطی و مهارت ائتلاف و ایجاد همبستگی خود را در سطح محلی، استانی و ملی در جهت کمک به دانش آموزان ارتقاء دهند.

رهنمود 26. لازم است مددکاران اجتماعی مدارس همکاری خود را با خدمات بهداشت روانی و بهداشت اجتماعی در راستای تسهیل دسترسی دانش آموزان به این خدمات ارتقاء دهند.

رهنمود 27. مددکاران اجتماعی مدارس باید خود را در ارتقاء حرفه مددکاری اجتماعی از طریق تجهیز خود با رهنمودهای انجمن ملی مددکاری اجتماعی موظف بدانند.

رهنمود 28. مددکاران اجتماعی مدارس باید با آموزش و ارزیابی کارورزان مددکاری اجتماعی به توسعه و پیشرفت حرفه کمک کنند.

رهنمود 29. دپارتمان آموزش ایالتی و یا هر سازمان دیگری که مجوز کارکنان آموزشی را صادر می کند باید اقدامات و وظایف مددکاران مدرسه را تنظیم نماید.

رهنمود 30. دپارتمان آموزش ایالتی و یا هر سازمان دیگری که مجوز کارکنان آموزشی را صادر می کند، مسئول استخدام مددکاران اجتماعی با تبادل نظر با مددکاران مجرب در مدارس می باشد.

رهنمود 31. خدمات مددکاری اجتماعی در مدارس باید توسط مددکاران اجتماعی آموزش دیده و دارای گواهی که توسط نهادهای آموزشی محلی به خدمت گرفته شده اند، ارائه شود.

رهنمود 32. نهادهای آموزش محلی باید مددکاران اجتماعی در بالاترین سطح را برای آموزش کارکنان تازه وارد به خدمت گیرند.

رهنمود 33. مددکاران اجتماعی در مدارس باید ذیل عنوان"مددکاران اجتماعی مدرسه" به خدمت گرفته شوند.

رهنمود 34. حقوق و طبقه شغلی مددکاران اجتماعی مدارس باید متناسب با تحصیلات، تجارب و وظایف آنها و مشابه با حقوق سایر کارکنان مدارس باشد.

رهنمود 35. ساختار مدیریتی مدرسه برای نظارت مددکاری اجتماعی مناسب باشد.

رهنمود 36. نهادهای آموزشی محلی باید مرزهای میان حمایت و وظایف را در برنامه های مددکاری اجتماعی تعیین کند.

رهنمود 37. نهادهای آموزشی محلی باید یک محیط کاری حرفه ای را ایجاد کند که به مددکاران اجتماعی اجازه دهد خدمات موثری را ارائه دهند.

رهنمود 38. نهادهای آموزشی محلی باید فرصت هایی را ایجاد کنند که از اقدامات حرفه ای مددکاری اجتماعی حمایت نماید.

رهنمود 39. اهداف، مقاصد و وظایف مددکاران اجتماعی به وضوح با رسالت نهادهای آموزشی و فرایندهای آموزشی مرتبط باشد.

رهنمود 40. نهادهای محلی آموزشی، مددکاران اجتماعی مدارس را در خدمات بهداشتی و اجتماعی جامعه درگیر بسازد و از این طریق موفقیت تحصیلی دانش آموزان را از طریق این گونه خدمات تضمین کند.

رهنمود 41. لازم است تمامی برنامه های خدمات مددکاری اجتماعی مورد نظارت و بررسی قرار بگیرد و سهم خود را در موفقیت تحصیلی تمام دانش آموزان ارزیابی نموده و تعیین نمایند.

رهنمود 42. نهادهای آموزشی محلی لازم است تعداد مددکاران اجتماعی را در مدارس به نسبت جمعیت دانش آموزان در نظر بگیرند تا انتظارات از آنها با حجم کار محول شده رابطه منطقی داشته باشد.

ترجمه از کتاب مددکاری اجتماعی در مدرسه – لیندا اُپن شاو


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :339
این هفته :2475
این ماه :4175