پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، با مشاركت مددكاران اجتماعي برگزار شد.

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، با مشاركت مددكاران اجتماعی برگزار شد.

استرس در وظایف مراقبتی

 اﺳﺘﺮس ﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﺸﺎر ﺟﺴﻤﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴراﺗﻲ در ﺴیستم ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر میﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ  را ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ، ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻓﺮد ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﮔﺮدد. اﺳﺘﺮس ﺷﺮاﻳﻂ  زا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮدي روي  می دﻫﺪ اما در بعضی مشاغل مثل مراقبین سالمندان این استرس بیشتر میباشد.

بار مراقبتی

ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در روﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣ ﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺷﻐﻠﻲ، ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄ ﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﻗﺐ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄثیر قرار میگیرد.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :45
بازدید دیروز :338
این هفته :1747
این ماه :5498