ارزیابی رشد مهارت هاي حرکتی ظریف و درشت کودکان 3 تا 6 سال مهد کودك هاي شمال شهر تهران

ارزیابی رشد مهارت هاي حرکتی ظریف و درشت کودکان 3 تا 6 سال مهد کودك هاي شمال شهر تهران

زمینه: مهارت هاي حرکتی بنیادي، پایه و اساس مهارت هاي تخصصی هستند. علاوه بر بالیدگی غنی سازي محیط نیز می تواند بر توسعه این مهارت ها اثرگذار باشد.

هدف: ارزیابی مهارت هاي ظریف و درشت کودکان 3 تا 6 سال مهد کودك هاي شمال شهر تهران.

روش: تعداد 206 کودك ( 113 پسر و 93 دختر) به صورت در دسترس انتخاب شدند. مهارت هاي درشت و ظریف کودکان با آزمون دنور - 2 مورد بررسی قرار مستقل و همبستگی پیرسون تجزیه و t گرفت و داده ها با استفاده از آزمون .(α=0/ تحلیل شد 05)

نتایج: بین سن با موفقیت در اجراي مهارت هاي ظریف و درشت همبستگی مثبت معنی داري وجود داشت. بین دو جنس پسر و دختر در مهارت هاي درشت و ظریف تفاوت معنی داري وجود نداشت. کودکان به شکل قابل توجهی در اجراي موفقیت آمیز مهارت هاي حرکتی درشت دچار مشکل بودند.

واژه هاي کلیدي: حرکات درشت؛ حرکات ظریف؛ تاخیر مهارت حرکتی؛ مهارت بنیادي.


حسن کردي (دانشجوي دکتري تخصصی رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد), محدثه باقرزاده (دانشجوي کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا (س) تهران)